ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE KONSTRUKCJI STALOWYCH, DREWNIANYCH ORAZ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

Zabezpieczenie ogniochronne słupów i podciągów stalowych.

Stal jest materiałem nieorganicznym i bez szczególnego dowodu klasyfikowana jest jako niepalna. Z drugiej jednak strony, elementy konstrukcji stalowej w temperaturze ok. 500° C tracą swoją nośność. W pożarze rozwiniętym stan taki osiągnięty jest po kilku minutach.
Dla zachowania nośności konstrukcji konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych. Oferujemy rozwiązania, pozwalające uzyskać klasę odporności ogniowej R15 – R240.

Okładziny ogniochronne z płyt PROMATECT®:  Wysoka stabilność płyt PROMATECT® pozwala na wykonanie samonośnej okładziny skrzynkowej bez mocowania do elementu stalowego.  Możliwość łączenia elementów okładziny zszywkami prowadzi do krótkiego czasu montażu. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych podkonstrukcji. Niezbędną grubość okładziny określa się wg wymaganej odporności ogniowej elementu oraz wartości U/A. Przy pomocy płyt PROMATECT® możliwe jest wykonanie cienkich, jednowarstwowych okładzin.

Okładziny ogniochronne PROMATECT®: Z architektonicznego punktu widzenia stalowe słupy o przekroju kołowym również z okładziną ogniochronną powinny zachować swą okrągłą formę. Aby spełnić to wymaganie proponujemy zastosowanie elementów PROMATECT®-L, lekkiej okładziny pozwalającej osiągnąć klasę odporności ogniowej R240 dla elementów okrągłych.

Ogniochronna farba pęczniejąca PROMAPAINT®:

Nieuciążliwa w trakcie nakładania, szczególnie w porównaniu z farbami rozpuszczalnikowymi, kompatybilna z większością stosowanych farb podkładowych i nawierzchniowych.

Ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji drewnianch

Dla specjalnych problemów ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych, występujących przy remontach i rekonstrukcji starych obiektów, Oferujemy zestaw sprawdzonych rozwiazań konstrukcyjnych firmy PROMAT.

Belkowe stropy drewniane: Stropy drewniane z okładziną z płyt ogniochronnych PROMATECT® , przy niewielkiej grubości płyt osiągają wysokie klasy odporności ogniowej. W wielu przypadkach zastosowania można zrezygnować z dodatkowych podkonstrukcji. Istniejący tynk sufitu w zasadzie nie musi być usuwany, co oszczędza czas i koszty montażu. Niewielki ciężar i wysoka stabilność związanych cementem płyt PROMATECT®-H, pozwalają uznać to rozwiązanie jako szczególnie korzystne.

Dachy o konstrukcji drewnianej:

Również w przypadku dachów drewnianych przy działaniu ognia od strony poddasza, okładziny PROMATECT® są lekkim i ekonomicznym rozwiązaniem. Nachylenie połaci dachu nie odgrywa żadnej roli.

Przewody wentylacyjne

Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów wentylacyjnych dotyczą zarówno stopnia palności zastosowanych materiałów budowlanych, jak również odporności ogniowej tych przewodów jako elementu budowlanego. Tylko przy użyciu odpowiednio zaklasyfikowanych materiałów i elementów zmniejszone będzie ryzyko rozprzestrzeniania pożaru na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne.

Zwykłe przewody wentylacyjne z blachy stalowej nie spełniają wymagań ochrony przeciwpożarowej, ponieważ w wysokiej temperaturze nagrzewają się i deformują do tego stopnia, że umożliwiają rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Rozróżniamy dwa rodzaje ochrony przewodów wentylacyjnych wg systemu PROMADUCT®-500: ogniochronna obudowa istniejących kanałów z blachy stalowej przy użyciu płyt PROMATECT®lub wykonanie samonośnych kanałów również z płyt PROMATECT®.

Przewody wentylacyjne z płyt PROMATECT®mogą być zastosowane również jako elementy oddymiającej wentylacji pożarowej, zadaniem której jest odprowadzenie dymów i gazów pożarowych z dróg ewakuacji i klatek schodowych.