Ochrona Przeciwpożarowa

  • Znakowanie obiektów
  • Dobór i rozmieszczenie gaśnic w obiektach
  • Konserwacja gaśnic i hydrantów
  • Operat przeciwpożarowy
  • Dokument zagrożenia wybuchem
  • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
  • Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Inne w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Znakowanie obiektów

Wg aktualnych norm

Podstawowa zasada określająca rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych wynika bezpośrednio ze sformułowania zawartego w polskich przepisach, mówiącego o konieczności dostarczenia informacji niezbędnych do ewakuacji : z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny.

Konserwacja sprzętu ppoż

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa urządzenia gaśnicze winny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2012 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 109 poz719)

§ 3.

1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie

z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej ,,gaśnicami” powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane

w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Wszystkie węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych w obiektach powinny, zgodnie z przepisami być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat

Wykonujemy próby ciśnieniowe zgodnie z Polskimi Normami.

PN-EN 671-1:2012 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

PN-EN 671-2:2012 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem składanym..

Gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego ( wg PN-B-02852) to:

Energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych.

Gęstość obciążenia ogniowego jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących zagrożenie pożarowe w obiektach produkcyjno magazynowych. Wartość gęstości obciążenia ogniowego determinuje m.in. wymagania konstrukcyjno – budowlane oraz zastosowanie, niektórych technicznych środków zabezpieczeń.