Nadzór BHP i PPOŻ nad terenem budowy

Oferujemy stały lub doraźny nadzór nad placem budowy.

Dysponujemy zespołem ludzi (doświadczonych z odpowiednimi uprawnieniami), gotowych sprawować nadzór BHP i POOŻ w zakresie nawet 24 – godzinnym na terenie całego kraju. Zespół zebrał „szlify” jako podwykonawca nadzoru BHP i PPOŻ na terenie budowy sklepu IKEA spełniając wszystkie powierzone zadania.

Pracami zespołu kierują wykładowcy studiów wyższych realizujący przedmiot „BHP na placu budowy”

 

DOKUMENTACJA BHP NA BUDOWIE

Najważniejszymi dokumentami na placu budowy dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy są Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). Oprócz tego każdy z pracowników zobowiązany jest do posiadania pełnej indywidualnej dokumentacji potwierdzającej odbywanie szkoleń związanych ze znajomością przepisów bezpieczeństwa i higieny, a także kwalifikacji niezbędnych do wykonywania poszczególnych robót budowlanych.

 

INFORMACJA I PLAN BIOZ

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. zawiera regulacje prawne odnoszące się do informacji i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzany jest w przypadku, kiedy zakres budowy wymaga wykonywania przynajmniej jednego rodzaju robót o charakterze stwarzającym szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa:

  • których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
  • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
  • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
  • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
  • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,
  • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
  • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,
  • wymagających użycia materiałów wybuchowych,
  • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

 

Drugim przypadkiem, wymagającym tworzenia wspomnianego planu, są roboty mieszczące się w pewnych ramach czasowych i osobowych. Czas trwania robót budowlanych objętych koniecznością przygotowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynosi powyżej 30 dni roboczych, przy zatrudnieniu minimum 20 pracowników lub pracochłonność przekracza 500 osobodni [2].

 

INSTRUKCJA IBWR

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (wzór – załącznik nr 1), zwana w skrócie IBWR, jest zbiorem wytycznych, pozwalających na zapobieganie zagrożeniom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. Instrukcja zawiera również informacje o sposobie postępowania, gdy dojdzie do wystąpienia zagrożenia.

 

W IBWR zawarte są m.in. dane na temat inwestycji, wykonawcy, generalnego wykonawcy, okresie i miejscu prowadzenia robót, wpływie warunków atmosferycznych na pracę, zakresie i kolejności wykonywania robót, zasobach potrzebnych do ich wykonywania, materiałach i substancjach niebezpiecznych, a także listy pracowników dopuszczonych do wykonywania prac.