WIEDZA PPOŻ

Wiele osób zarządzających obiektami, dbających o ich stan techniczny lub posiadających w swoich domach urządzenia przeciwpożarowe zastanawia się kiedy i czy w ogóle należy przeprowadzać przeglądy i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych oraz przegląd gaśnic. Wpis ten dedykujemy wszystkim tym, którzy do tej pory nie znaleźli odpowiedzi na to pytanie.
Poniżej przedstawiamy informacje na temat terminów okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w budynkach.
Instalacje techniczne i urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie należy poddawać okresowym przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno–ruchowej oraz w instrukcjach obsługi tych urządzeń.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W szczególności:
– badanie okresowe instalacji odgromowej należy przeprowadzać co najmniej 1 raz na 5 lat;

– badanie odporności izolacji instalacji elektrycznej i badanie instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przeciwporażeniowej należy przeprowadzać 1 raz na 5 lat (Ustawa Prawo Budowlane);

– w obiektach, w których odbywa się spalanie paliwa stałego ciekłego lub gazowego usuwa się zanieczyszczenia z przewodów spalinowych i dymowych;

– od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

– od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych wyżej – co najmniej cztery razy w roku;

– od palenisk opalanych paliwem ciekłym lub gazowym nie wymienionych wyżej – co najmniej dwa razy w roku
w w/w obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania;

– badanie parametrów hydraulicznych hydrantów wewnętrznych pod kątem zgodności z wymaganiami należy przeprowadzać podczas odbioru oraz po rozbudowie i modernizacji;
– przeglądy oraz konserwację hydrantów wewnętrznych należy przeprowadzać co najmniej raz w roku;

– konserwację urządzeń sygnalizacji pożaru należy przeprowadzać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), przeglądy okresowe co 3 miesiące;

– konserwację oraz przeglądy techniczne drzwi oraz bram pożarowych należy przeprowadzać zgodnie z DTR lub instrukcją producenta, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku;

– konserwacja oraz przeglądy stanu instalacji tryskaczowej oraz pompowni pożarowej należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku;

– węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych należy 1 raz na 5 lat poddawać próbie ciśnieniowej, zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach dotyczących konserwacji hydrantów wewnętrznych;

– konserwacje oraz przeglądy techniczne klap dymowych oraz okien oddymiających należy przeprowadzać zgodnie z ustaleniami zawartymi w DTR oraz producenta, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku;

– konserwację instalacji oświetlenia awaryjnego należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi producenta i wykonawcy, nie rzadziej niż 1 raz w roku.