Ocena zagrożenia wybuchem, klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem

Zgodnie z § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Pkt. 2. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Pkt 3. Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.”

link do przytoczonego rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

Do opracowań stosujemy m.in.:

PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: pojęcia podstawowe i metodyka”
PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Część 10-1:
Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Ocena i Wyznaczanie . Gas Supply System Hazardous Areas Estimation and Calculation
PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Część 14:
Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”
PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Część 20-1:
Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody badań i dane tabelaryczne”
PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych.
Część 3: Baterie trakcyjne”.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem:

Obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”, wynika z Rozpo- rządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możli- wością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010r., poz. 931).

SZKOLENIA / UPRAWNIENIA