Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Firma specjalizuje się w profesjonalnym opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planami ewakuacji.

IBP w pigułce

Ogólną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowuje się dla obiektów:

użyteczności publicznej, takich jak firmowe biura, szkoły i przedszkola, szpitale, instytucje, teatry czy kina,zamieszkania zbiorowego, w tym domy opieki i sanatoria, domy wczasowe i pensjonaty, hotele itd.,produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, ale tylko w tych, gdzie istnieją strefy zagrożenia wybuchem.

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowuje się dla wszystkich budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego (np. hoteli) oraz produkcyjnych i magazynowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3. (przeciętnie około 300 m2)

Zgodnie z §6.7. rozporządzenia „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.”

Obowiązek ten należy do właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów lub ich części, które uznawane są za oddzielne strefy pożarowe. Na osobach tych ciąży także odpowiedzialność za opracowanie odpowiedniego dokumentu.

Dokument mogą sporządzać tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, tzn. posiadające średnie wykształcenie oraz skończone szkolenie inspektorów albo specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego mogą być również sporządzane przez zawodowych techników pożarnictwa. Nasze dokumenty opracowywane są przez inżynierów bezpieczeństwa pożarowego z wieloletnim doświadczeniem.

Najważniejszym celem w tej kwestii jest ustalenie dokładnych wymagań dotyczących ochrony przeciwogniowej w budynku zarówno w zakresie organizacyjnym, porządkowym, jak i technicznym. Użytkownicy obiektów otrzymają wiedzę związaną z eksploatowaniem budynków oraz znajdujących się w nim urządzeń i instalacji.

Każdy dokument tego typu musi zostać dostosowany do charakterystyki budynku oraz przeprowadzanych w danym przedsiębiorstwie lub instytucji procesów technologicznych. Każda taka instrukcja PPOŻ powinna zawierać:

Warunki dotyczący ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku, a także przeprowadzanych w nim procesów technologicznych. Istotne są również kwestie związane z magazynowaniem towarów oraz warunkami technicznymi, jak np. zagrożenie wybuchem.Ustalenie niezbędnych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, a także kwestii związanych z ich użytkowaniem, przeglądami technicznymi oraz pracami konserwacyjnymi.Sposoby zachowania w przypadku wybuchu pożaru oraz innych zagrożeń.Metody zabezpieczania niezbędnych do wykonania prac, które mogą wywołać pożar.Metody organizowania ewakuacji dla osób, znajdujących się w obiekcie podczas pożaru.Sposoby na przekazanie użytkownikom budynku i zatrudnionym niezbędnych informacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym zapoznanie ich z przepisami oraz treścią IBP.Obowiązki związane z ochroną przeciwpożarową, wyznaczone stałym użytkownikom danego obiektu.Szczegółowe plany obiektu i pomieszczeń, wraz z usytuowaniem i terenami przyległymi, w skład których wchodzić będą graficzne dane, takie jak:

Powierzchnia, wysokość i liczba pięter w budynku,Odległość dzieląca obiekt od budynków znajdujących się w sąsiedztwie,Parametry pożarowe znajdujących się w obiekcie substancji palnych,Gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w wielu strefach pożarowych,Zagrożenia osób, przewidywana liczba ludzi na wszystkich kondygnacjach oraz w pomieszczeniach,Umiejscowienie pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, które zostały sklasyfikowane jako strefy zagrożenia,Podział budynku na strefy pożarowe,Warunki ewakuacji , wraz z kierunkami poruszania się oraz wyjściami ewakuacyjnymi ,Miejsca, gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice, kurki od głównych instalacji gazowych, materiały niebezpieczne, mogące wywołać pożar czy elementy sterujące maszyn do walki z ogniem,Miejsce instalacji centralek systemu sygnalizującego pojawienie się pożaru, a więc wszelkiego rodzaju czujników, ROP, centralek SSP, SWDD itd. ,Informacje dla ekip ratowniczych w zakresie dojścia do dźwigów,Lokalizacja hydrantów zewnętrznych oraz źródeł wody, wykorzystywanych w trakcie pożaru,Drogi pożarowe i dojazdowe, wraz z oznaczeniami wjazdów na terenach ogrodzonychUrządzenia przeciwpożarowe (stałe, półstałe, ręczne, automatyczne), które znajdują zastosowanie w zapobieganiu pożarów, ich wykrywaniu, zwalczaniu i ograniczaniu skutków. Mowa tu przede wszystkim o technologiach stałych i półstałych, w tym urządzeniach gaśniczych oraz zabezpieczających, inertyzujących, wchodzących w skład DSO i sygnalizacji pożarowej, sygnalizacyjno-alarmowych, odbierających alarmy pożarowe, instalacjach oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantach wewnętrznych i zewnętrznych, zaworach hydrantowych, pompach, klapach odcinających, urządzeniach oddymiających, zabezpieczających przed eksplozjami i ograniczających skutki wybuchów, kurtynach domowych oraz zamknięciach przeciwpożarowych, takich jak drzwi czy bramy, o ile posiadają one systemy sterowania, a także wyłącznikach czy dźwigach przeznaczone dla ekip ratowniczych.

Aby Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została prawidłowo wykonana, konieczna jest wizytacja obiektu. Wszelkiego rodzaju działania, które należy wykonać, aby prawidłowo opracować dokument są uzależnione od stopnia skomplikowania obiektu oraz złożoności procesów technologicznych i sposobów jego użytkowania. Dzięki odpowiednio sporządzonej instrukcji przeciwpożarowej, bezpieczeństwo użytkowników budynku zostaje znacząco podniesione, a ryzyko wybuchnięcia pożaru zostaje zminimalizowane. Poza tym wdrożenie instrukcji PPOŻ korzystnie wpływa na administrowanie obiektem, ułatwia zarządcom wywiązywanie się z obowiązków prawnych, a do tego umożliwia wynegocjowanie niższej składki ubezpieczeniowej.

Jako ochronę przeciwpożarową rozumiemy szereg działań, które mają na celu zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową albo jakimkolwiek innym zagrożeniem miejscowym. Pojęcie to definiuje Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (DZ.U. 2002, nr 147, poz. 1229, z późniejszymi zmianami), zobowiązując właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, obiektów i terenów do:

stosowania się do treści i wytycznych zawartych w ogólnej instrukcji PPOŻ,bezwzględnego przestrzegania przeciwpożarowych wymagań technologicznych, instalacyjnych oraz budowlanych,zaopatrywania obiektu w odpowiedni sprzęt ratowniczy, pożarniczy, środki gaśnicze i dbałość o ich sprawne działanie oraz naprawy,zapewnienie i jednocześnie ułatwienie osobom znajdującym się w budynku bezpieczną ewakuację,zaznajomienie zatrudnionych z niezbędnymi przepisami,odpowiednie przygotowanie obiektu do prowadzenia akcji ratowniczych i ustalania metod działania w przypadku pojawienia się pożaru.

Wszelkie szczegóły związane z wymaganiami znajdują się w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. 2010, nr 109, poz. 719), a także w Polskich Normach oraz szczegółowych przepisach. Aby spełnić wszelkie wymagania w zakresie organizacji oraz technicznych środków zabezpieczeń, konieczne jest odpowiednie przydzielanie zadań do konkretnych osób, odpowiadających ich kompetencjom. Wykonywanie wszystkich zadań musi być kontrolowane przez osoby upoważnione przez osobę decyzyjną (prezesa, właściciela albo dyrektora).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229, z późniejszymi zmianami),Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030),Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., Nr 109, poz. 719),PN-92 N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.PN-92 N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowePN-86 E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Wymagania ogólne.PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.PKN- CEN/TS 54-14:2006 Specyfikacja techniczna . Systemy sygnalizacji pożarowej. Cześć 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja.PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne. Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań.PN-EN 3-10:2010 Gaśnice przenośne — Część 10: Postanowienia dotyczące oceny zgodności gaśnic przenośnych według EN 3 część 7 (oryg.)PN-EN 1866-1:2007 Gaśnice przewoźne — Część 1: Charakterystyki, wykonanie i metody badańPN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne ,PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowejPN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowejPN-EN 1869:1999 Koce gaśniczePN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 7: Czujki dymu — Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacjiPN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 7: Czujki dymu — Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacjiPN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe,PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowePN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 12: Czujki dymu — Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

Posiadamy duże doświadczenie – Instrukcje sporządzamy od 2007 roku
Posiadamy odpowiednie uprawnienia.
Dokumentację opracowują specjaliści ds.bezpieczeństwa pożarowego (inżynierowie pożarnictwa)
Forma i konstrukcja dokumentu, była przez ostatnie lata dopracowywana i ulegała modyfikacjom w wyniku czego dokument spełnia wszystkie aktualne wymogi.
Koszt opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wyceniamy rozsądnie względem wielkości i złożoności obiektu.

Postawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719, z dnia 22 czerwca 2010r.) nakłada na dyrektora obowiązek wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

§ 6.1.Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

część graficzna – plany obiektów

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera:

plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

b) odległości od obiektów sąsiadujących,

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

część opisowa

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

cena oraz czas realizacji

Usługę tę wyceniamy zawsze indywidualnie. Jeżeli chcecie Państwo, aby cały proces wyceny został optymalnie przyspieszony, proponujemy odpowiedzieć na poniższe pytania:

Czy instrukcja PPOŻ ma dotyczyć istniejącego już budynku czy dopiero budowanego obiektu?
Jaki rodzaj działalności gospodarczej Państwo prowadzicie – usługowy, produkcyjny, magazynowy, biurowy (inny)?
Czy w budynku istnieją takie stanowiska pracy, gdzie istnieje ryzyko wybuchu?
Jaka jest powierzchnia/kubatura danego obiektu?
Jaka jest wysokość obiektu i ile liczy kondygnacji?
Czy dysponujecie Państwo projektem budowlanym z rysunkiem i rzutem kondygnacji i w jakiej wersji (elektronicznej lub papierowej)?
Dzięki dokładnym odpowiedziom szybciej przedstawimy Państwu ofertę cenową i wykonamy odpowiednią instrukcję przeciwpożarową.

Czas wykonania kompletnej Instrukcji uzależniony jest od stopnia trudności oraz wielkości obiektu. Zazwyczaj oscyluje w granicach od 7 do 30 dni