OPERAT PRZECIWPOŻAROWY BYDGOSZCZ

 

Operat Przeciwpożarowy – Ustawa o Odpadach z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Operat Przeciwpożarowy jest niezbędny do uzyskania pozytywnego postanowienia organów Państwowej Straży Pożarnej w zakresie możliwości składowania odpadów.

W związku ze zmianą Ustawy o odpadach z lipca 2018 r. nasz zespół wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom przepisów przeciwpożarowych przygotowuje dla podmiotów zobowiązanych do przedstawienia właściwemu organowi „operatu przeciwpożarowego” zgodnie z art. 42. ust. 4b. pkt 1. Ustawy o odpadach.

Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowe instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgadniany jest z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Operaty Ochrony Przeciwpożarowej dla Składowisk Odpadów

Dokumentację dla przedsiębiorców magazynujących odpady opracowują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacji, w zależności od zakresu wymaganych pozwoleń:

  • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • inżynier pożarnictwa (dla zezwoleń wydawanych przez Starostę)

Podstawa Prawna

Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.0.992 t.j, art. 42).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf